Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


AKTUÁLNA INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Banskobystrický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy, zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15.11.2021 informáciu o určení najvyššieho poštu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

Vzhľadom na prebiehajúce pripomienkové konanie k návrhu zmeny a doplnenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude meniť názov študijného odboru praktická sestra/ zdravotnícky asistent na študijný odbor „praktická sestra – asistent“. Túto informáciu budeme aktualizovať.

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici bude pre školský rok 2022/2023 prijímať uchádzačov o štúdium do nasledovných piatich študijných odborov:

Denné štúdium:


Študijný odbor Číslo Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov Typ
 Farmaceutický laborant  5311 M  4 r. 1 30 denné 
 Masér 5370 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky asistent  5356 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky laborant  5308 M  4 r. 1 30 denné 
 Zubný asistent (nový študijný odbor)  5358 M  4 r. 1 30 denné