Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


AKTUÁLNA INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE šk. r. 2021/2022 DO ODBORU 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA

Dňa 21.01.2021 bola Stredným zdravotníckym školám doručená nasledovná informácia z Ministerstva zdravotníctva SR ohľadne organizácie vzdelávania žiakov v študijnom odbore praktická sestra v zmysle platných ustanovení MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v nadväznosti na účinnosť menovanej vyhlášky:

V školskom roku 2021/2022 sa názov študijného odboru 5361 M praktická sestra na Stredných zdravotníckych školách v Slovenskej republike nemení, aj v nadväznosti na schválený plán výkonov, o ktorom rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj odbory školstva jednotlivých samosprávnych krajov, napriek nedávno uskutočnenej zmene názvu zdravotníckeho povolania praktická sestra na názov zdravotnícky asistent.

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica bude na základe vyššie uvedeného prijímať uchádzačov pre školský rok 2021/2022 do odboru 5361 M praktická sestra.

Predpoklad počtu prijatých uchádzačov na školský rok 2021/2022:

Denné štúdium:


Študijný odbor Číslo Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov Typ
 Farmaceutický laborant  5311 M  4 r. 1 30 denné 
 Masér 5370 M  4 r. 1 30 denné 
 Praktická sestra  5361 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky laborant  5308 M  4 r. 1 30 denné