Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie

Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Ciele projektu:

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Strategický cieľ projektu: Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Špecifický cieľ projektu: je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie.

Aktivity projektu a ich časový rámec: od 14.03.2013 do 30.11.2015

Hlavné aktivity projektu:

Informácie o tomto programe sa nachádzajú na http://portal.digitalnevzdelavanie.sk/.