Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Projekt "Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenie kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci"


Spustenie vzdelávacieho projektu pre zamestnancov školy

Naša škola sa ako partner zapojila do vzdelávacieho projektu prijímateľa Otvorený európsko-slovanský dvor s názvom "Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci" ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.Názov prijímateľa: Otvorený európsko-slovanský dvor
Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci
Názov Operačného programu:Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie aktivít projektu: Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj
Trvanie realizácie projektu: 07/2010 - 01/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 209 508,25 €
Cieľ projektu: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom rozvoja, podpory a zlepšenia prístupu k informáciám a ďalšiemu vzdelávaniu
Špecifický cieľ 1: Vybudovanie e-learning portálu ako podpory na zvýšenie informovanosti a prístupu verejnosti k ďalšiemu vzdelávaniu
Špecifický cieľ 2: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom odborného vzdelávania a informovanosti zamestnancov OESD a Strednej zdravotníckej školy
Cieľové skupiny: zamestnanec OESD, zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici
Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Kontaktné údaje: Ul. Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 905 315 217 / ivan.pazur@oesd.sk / www.oesd.sk

Hlavné aktivity: Hlavnými vzdelávacími aktivitami bude e-learningové jazykové vzdelávanie angličtiny a nemčiny na troch úrovniach (pre začiatočníkov, pre pokročilých a konverzácia). Taktiež sa uskutoční vzdelávanie komunikačných zručností (komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, multikultúrne zručnosti, projektový manažment, manažment času, teambuilding). Zaujímavým bude vzdelávanie v oblasti miléniových cieľov (cieľové oblasti, dobrovoľníctvo v oblasti rozvojovej pomoci a profesionálne organizácie rozvojovej pomoci). Posledným v rámci projektu bude IKT vzdelávanie - práca s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami (napr. základy IKT, textový editor, tabuľkový kalkulátor, elektronická prezentácia, informačná bezpečnosť, Cms e-learning, e-rozvrhy, e-žiacka knižka).

Zároveň bude vytvorený e-learningový portál, ktorý je spustením pilotného projektu v rámci Slovenska a krajín V4 s cieľom lepšej informačnej kampane o živote, rozvojovej pomoci a zdravotníckej starostlivosti v rozvojových krajinách a prepojením týchto teoretických informácií s praxou zdravotnej starostlivosti a možnosti pomoci týmto krajinám.

Začali sme s jazykovým vzdelávaním prostredníctvom e-learningu

Prvých šestnásť účastníkov sa už začalo vzdelávať najmodernejšou formou vzdelávania, ktorá im umožňuje venovať sa štúdiu jazyka z pohodlia domova, prostredníctvom jednoduchého prihlásenia sa cez internet.
Kurz "Anglický jazyk pre začiatočníkov" odštartoval sériu školení plánovaných na takmer dvojročné obdobie realizácie vzdelávacieho projektu. O jeho priebehu vás budeme informovať.
Začiatočníkom v anglickom jazyku prajeme veľa chuti do učenia a mnoho nových poznatkov zo štúdia.

Úspešne sme ukončili kurzy angličtiny, začíname s nemčinou

3.2.2011

V rámci vzdelávacieho projektu Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prebieha všetko v súlade s harmonogramom. Kurzy Anglický jazyk – začiatočník, Anglický jazyk – pokročilý a Anglický jazyk – konverzácia, ktoré prebiehali od októbra minulého roka do januára tohto roka, sú úspešne ukončené. Jedenásť účastníkov sa v týchto dňoch začína pasovať s nemčinou.

Tri kurzy anglického jazyka – začiatočník, pokročilý a konverzácia, ktoré prebiehali od októbra do januára sa ukončili, všetci prihlásení účastníci úspešne zvládli záverečné testy jednotlivých kurzov. Veríme teda, že nadobudli množstvo užitočných poznatkov, zdokonalili svoje jazykové schopnosti, nebudú mať problém sa anglicky dohovoriť a svoje vedomosti patrične využijú.

Od 1. februára sa v rámci vzdelávacieho projektu pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy a zamestnanca občianskeho združenia Otvorený európsko-slovanský dvor v Banskej Bystrici kurzom Nemecký jazyk – začiatočník začalo ďalšie jazykové vzdelávanie. Jedenásť prihlásených účastníkov absolvuje povinných 180 blokov a kurz ukončí povinným záverečným testom na konci februára, ktorý bude previerkou ich vedomostí a zároveň zrkadlom ich snahy. Nasledovať bude ešte kurz Nemecký jazyk – pokročilý a kurz Nemecký jazyk – konverzácia.

Veľa úspechov pri štúdiu!


Nemčina účastníkov neprekvapila, zvládajú ju s prehľadom

E-learningové jazykové vzdelávanie v nemeckom jazyku pre pokročilých, ktoré sa v týchto dňoch prehupuje do svojej druhej fázy, sa realizuje podľa plánu a v súlade s harmonogramom projektu.

11 účastníkov už ukončilo kurz Nemecký jazyk - začiatočník a momentálne sa venujú kurzu Nemecký jazyk – pokročilý. Nemčinu zvládajú hravo. Kurzy im opäť umožňujú prehĺbiť si svoje jazykové schopnosti z pohodlia domova v čase, kedy im to vyhovuje. Rozširujú si svoju slovnú zásobu, získavajú základy i nadstavbu nemeckej gramatiky, učia sa časovať a skloňovať najčastejšie používané slovíčka. Stanú sa tak opäť bohatšími o nové poznatky a skúsenosti a svoje vedomosti budú môcť využiť v pracovnom i súkromnom živote.

K 1. aprílu začíname s ďalším kurzom nemčiny, ktorý bude zameraný na konverzáciu a opäť ho absolvuje 11 účastníkov.


E-learningové jazykové vzdelávanie sa končí, pokračujeme komunikačnými zručnosťami

27.4.2011

Vzdelávanie sa realizuje v súlade s harmonogramom projektu.

V rámci troch cyklov anglického jazyka a troch cyklov nemeckého jazyka v úrovniach začiatočník, pokročilý a konverzácia, sa do vzdelávania zapojilo všetkých 31 účastníkov projektu. V týchto dňoch sa posledným kurzom nemecký jazyk - konverzácia končí prvá etapa vzdelávania v rámci projektu s partnerom - Strednou zdravotníckou školou v Banskej Bystrici.

Zároveň sme úspešne zahájili vzdelávanie komunikačných zručností, ktoré pobeží približne do polovice mája. V rámci neho účastníci absolvujú kurzy ako napríklad Riešenie konfliktov, projektový manažment, Manažment času či Teambuilding.


Kurzy v rámci aktivity Miléniové ciele obohacujú vedomosti zúčastnených

Súčasne s plánovaným ukončením školení komunikačných zručností sa výuka plynule prehupla do ďalšej aktivity projektu s názvom Vzdelávanie a Miléniové ciele.

Vzdelávanie a Miléniové ciele ako projektová aktivita je súborom školení, týkajúcich sa princípov miléniových rozvojových cieľov, cieľových oblastí a skupín rozvojovej pomoci, prioritných krízových oblastí sveta. V rámci tohto cyklu školení sa účastníci oboznámili aj s problematikou dobrovoľníctva v oblastiach rozvojovej pomoci. Posledným, v rámci tohto cyklu a školského roka, je školenie s názvom Profesionálne organizácie rozvojovej pomoci, ktoré sa uskutoční v polovici júna. Ním sa zároveň uzavrie tretia aktivita projektu.

Štvrtá - aktivita zameraná na rozvoj IKT zručností - sa spustí po letných prázdninách, so začiatkom od septembra.

Všetkým účastníkom prajeme úspešné ukončenie vzdelávania a príjemné, oddychové leto!


Kurzy počítačových zručností bežia v súlade s harmonogramom projektu

24.2.2012

Účastníkom ostávajú posledné dve školenia.

V jeseni spustená aktivita projektu s názvom IKT vzdelávanie sa pomaly, ale isto blíži do svojho cieľa. S príchodom marca sa končí aj celková realizácia vzdelávacieho projektu s názvom „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci“ v rozsahu 21 mesiacov.

Ostávajú nám dva posledné kurzy, a teda štyri popoludnia, zamerané na E-rozvrhy a E-žiacku knižku. Nimi koncom marca uzavrieme takmer dvojročný projekt a jeho vzdelávanie, do ktorého sa zapojilo spolu 31 zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a občianskeho združenia Otvorený európsko-slovanský dvor.

Projekt sa následne ukončí aj po administratívnej stránke, čím sa začne obdobie sledovania jeho dopadov.