Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí a zručností aj z oblastí odborného vzdelávania:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky laborant je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru zdravotnícky laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v 5308 M - odbore zdravotnícky laborant s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

Ústna forma internej časti:

Praktická časť odbornej zložky:

Teoretická časť odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Laboratórna technika
Vybrané laboratórne metódy
Analytická chémia
Biochémia
Klinická mikrobiológia
Histológia
Klinická biochémia
Hematológia a transfuziológia
Cvičenia klinickej mikrobiológie
Histologická technika
Cvičenia z klinickej biochémie
Cvičenia z hematológie a transfuziológie
Klinická laboratórna prax