Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo zdravotnicky laborant

Odbor 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT / ZDRAVOTNÍCKA LABORANTKA
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky laborant / zdravotnícka laborantka pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti na pracoviskách laboratórnej medicíny v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejav. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danom zdravotníckom povolaní. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Absolvent sa uplatní na pracoviskách laboratórnej medicíny zdravotníckych zariadení a na pracoviskách verejného zdravotníctva, kde pracuje samostatne alebo v tíme.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia do štvorročného študijného odboru zdravotnícky laborant / zdravotnícka laborantka je:

POŽIADAVKY ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA UCHÁDZAČA

Do študijného odboru zdravotnícky laborant / zdravotnícka laborantka môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzačovi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač splní podmienky úspešného prijímacieho konania, stredná zdravotnícka škola uchádzača na štúdium prijme, podľa poradia v zozname úspešných uchádzačov prijímacieho konania.

Špecifické poruchy učenia: vzhľadom na náročnosť štúdia je potrebné zvážiť vhodnosť štúdia pre žiakov s dyslexiou, dyskalkúliou a dyspraxiou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia je potrebné konzultovať so školskými zariadeniami poradenstva a prevencie.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: v spolupráci školy s územnou samosprávou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny možno získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie a stravovanie.

Mimoriadne nadaní žiaci: výučba sa u nich môže organizovať formou individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Uvedené neplatí pre odbornú prax.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore zdravotnícky laborant/zdravotnícka laborantka s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na telefónnom čísle: 048/472 43 37.

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných zdravotníckych školách. Formami praktického vyučovania v študijnom odbore zdravotnícky laborant/zdravotnícka laborantka sú praktické cvičenia a odborná klinická prax.

Realizáciu odbornej praxe sa zabezpečuje na pracoviskách, ktoré poskytujú nasledovné základné laboratórne vyšetrenia: klinicko-biochemické, hematologické, transfuziologické, klinicko-mikrobiologické a histologické.

V predmete klinickej praxe žiak uplatňuje vedomosti, zručnosti, spôsobilosti nadobudnuté v teoretickom vzdelávaní a praktickej príprave. Cieľom vyučovania je naučiť žiakov vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, poznať princípy jednotlivých vyšetrení, identifikovať chyby analýz spôsobené neštandardným predanalytickým postupom, interferenciou, či chybou analytického postupu, poznať zhodnotenie výsledkov i rozsah referenčných hodnôt.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Maturitná skúška pozostáva z:

Písomnej formy internej časti a externej časti maturitnej skúšky:

Ústnej formy internej časti:

Praktickej časti odbornej zložky:

Teoretickej časti odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT / ZDRAVOTNÍCKA LABORANTKA

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
etická/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
chémia
biológia
matematika
informatika
telesná a športová výchova
latinský jazyk
anatómia a fyziológia
patológia
organizácia zdravotníctva
prvá pomoc
laboratórna technika
vybrané laboratórne metódy
analytická chémia
biochémia
klinická mikrobiológia
histológia
klinická biochémia
hematológia a transfuziológia
cvičenia klinickej mikrobiológie
histologická technika
cvičenia z klinickej biochémie
cvičenia z hematológie a transfuziológie
klinická laboratórna prax