Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5311 M farmaceutický laborant / farmaceutická laborantkaPROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné odborné práce spojené s výskumom, výrobou, kontrolou, distribúciou liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok a poskytovať lekárenskú starostlivosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti mnohých predmetov, najmä farmakológia, príprava liekov, cvičenia z prípravy liekov, farmakognózia a fytoterapia, cvičenia z farmakognózie a fytoterapie, farmaceutická chémia a analýza liečiv, cvičenia z farmaceutickej chémie a analýzy liečiv, farmaceutické cvičenia a odborná lekárenská prax. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebarealizácie, sebareflexie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzieho jazyka a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné a vysokoškolské štúdium

Absolvent študijného odboru je pripravený:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka je:

POŽIADAVKY ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA UCHÁDZAČA

Do študijného odboru farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa osobitného predpisu (Vyhláška MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač splní podmienky úspešného prijímacieho konania, stredná zdravotnícka škola uchádzača na štúdium prijme podľa poradia v zozname úspešných uchádzačov prijímacieho konania.

Špecifické poruchy učenia: vzhľadom na náročnosť štúdia žiakov je potrebné zvážiť vhodnosť štúdia pre žiakov s dyslexiou, dyskalkúliou a dyspraxiou. Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: v spolupráci školy s územnou samosprávou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny možno získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie a stravovanie.

Mimoriadne nadaní žiaci: výučba sa u nich môže organizovať formou individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Uvedené neplatí pre praktické vyučovanie.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore 5311 M farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. čísle: 048/472 43 37.

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Žiaci III. a IV. ročníka sa zúčastňujú jeden deň v týždni odbornej klinickej praxe v prirodzených podmienkach - v lekárňach. Cieľom odbornej klinickej praxe je prakticky si overiť vedomosti, zručnosti a spôsobilosti získané v škole priamo v nemocničných a verejných lekárňach prostredníctvom predmetu odborná lekárenská prax.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Maturitná skúška pozostáva z:

Písomnej formy internej časti a externej časti maturitnej skúšky:

Ústnej formy internej časti:

Praktickej časti odbornej zložky:

Teoretickej časti odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5311 M farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
etická/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
chémia
biológia
matematika
informatika
telesná a športová výchova
latinský jazyk
anatómia a fyziológia
patológia a klinika chorôb
organizácia zdravotníctva a právo
prvá pomoc
psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
laboratórna technika
farmaceutická botanika
cvičenia z farmaceutickej botaniky
zdravotnícke pomôcky
farmaceutická chémia a analýza liečiv
cvičenia z farmaceutickej chémie a analýzy liečiv
farmakognózia a fytoterapia
cvičenia z farmakognózie a fytoterapie
farmakológia
príprava liekov
cvičenia z prípravy liekov
ekonomika v prevádzke lekárne
farmaceutické cvičenia
odborná lekárenská prax