Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumŠkolský rok 2024/2025

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025, zverejnil Banskobystrický samosprávny kraj na https://www.bbsk.sk/storage/app/media/dokumenty/skolstvo/UNPZ-2024-2025-2.pdf

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2024/2025 takto: všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách.


Odbor Farmaceutický laborant 5311 M / Farmaceutická laborantka 5311 M

Odbor Masér 5370 M / Masérka 5370 M

Odbor Praktická sestra 5361 M

Odbor Zdravotnícky laborant 5308 M / Zdravotnícka laborantka 5308 M


ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

Zverejňujeme podmienky prijatia pre školský rok 2025/2026 vo všetkých študijných odboroch, ktoré sú na našej škole aktivované. Plán výkonov bude schválený zriaďovateľom školy do 30. novembra 2024 (resp. 31. marca 2025).

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér, praktická sestra a zubný asistent

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 5.-9. ročníka ZŠ.. V obsahu prijímacích skúšok z biológie nebudú zahrnuté časti : mineralógia a geológia.

Odporúčaná literatúra:

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.