Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj žiakov školy. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity.

Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil.

Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Vzdelávanie podľa ŠkVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili a získali vedomosti, zručnosti a kompetencie zodpovedajúce tejto úrovni vzdelávania.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

Kľúčové kompetencie:

Odborné kompetencie

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru praktická sestra je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom S 10461-2018- OZdV -1 zo dňa 21.08.2018 s účinnosťou od 1. septembra 2018 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore 5361 M – praktická sestra s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

Ústna forma internej časti:

Praktická časť odbornej zložky:

Teoretická časť odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľské techniky
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Odborná prax