Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Zabezpečenie procesu verejného obstarávania


Etický kódex verejného obstarávania


Plán verejného obstarávania

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Zákazky podľa § 9 odsek 9 (po 01.07.2013)

Výzvy na predkladanie ponuky

Informácie o zadávaní zákazky

Záznamy z prieskumu trhu


Rok 2021

Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Podprahové zákazky (do 01.07.2013)

Rok 2013


Zákazky s nízkou hodnotou

Správy o podlimitných zákazkách podľa §111 a zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Správy o podlimitných zákazkách podľa § 91 a iných zákazkách podľa § 9 zákona o VO

Rok 2015

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou (zákazky s cenami vyššími ako 1000 eur)

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Výzvy a záznamy z prieskumu trhu

Rok 2013