Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5370 M MASÉR / MASÉRKA
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor masér / masérka pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečebniach, špecializovaných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z fyzikálnej terapie, zo zdravia a kliniky chorôb, masáží, rekondično-relaxačných cvičení, prvej pomoci, pedagogiky, psychológie a profesijnej komunikácie a klinickej praxe. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danom povolaní. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danom povolaní. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia do štvorročného študijného odboru masér / masérka je:

POŽIADAVKY ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA UCHÁDZAČA

Do študijného odboru masér / masérka môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzačovi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač splní podmienky úspešného prijímacieho konania, stredná zdravotnícka škola uchádzača na štúdium prijme, podľa poradia v zozname úspešných uchádzačov prijímacieho konania.

Špecifické poruchy učenia: záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky zdravotníckych študijných odborov na študijné predpoklady žiakov, je potrebné zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia je potrebné konzultovať so školskými zariadeniami poradenstva a prevencie.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: v spolupráci školy s územnou samosprávou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny možno získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie a stravovanie.

Mimoriadne nadaní žiaci: výučba sa u nich môže organizovať formou individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Uvedené neplatí pre odbornú prax.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore masér/masérka s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na telefónnom čísle: 048/472 43 37.

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Odborná klinická prax sa vykonávaná priebežne a súvisle vo výučbových zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečebniach, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, školských a iných zariadeniach.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Maturitná skúška pozostáva z:

Písomnej formy internej časti a externej časti maturitnej skúšky:

Ústnej formy internej časti:

Praktickej časti odbornej zložky:

Teoretickej časti odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5370 M MASÉR / MASÉRKA

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
etická/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
matematika
informatika
telesná a športová výchova
latinský jazyk
anatómia a fyziológia
patológia
preventívne lekárstvo
organizácia zdravotníctva
prvá pomoc
psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
zdravie a klinika chorôb
fyzikálna terapia
rekondično-relaxačné cvičenia
masáže
masáže a fyto-, hydro-, termo-, balenoterapia