Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Otvorená škola


Projekt: Florbal, hra aj pre nás

Cieľom telesnej výchovy je zabezpečiť harmonický a zdravý vývin detí a mládeže, nevynímajúc zdravý životný štýl dospelých.

Zdravie, odolnosť a zdatnosť človeka je jednou z priorít každej spoločnosti. Zdravotný stav populácie súvisí s mnohými faktormi, medzi ktoré patrí aj životný štýl ľudí a jeho dôležitá zložka - pohybová aktivita. Kľúčovým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Je však nepopierateľné, že nielen získanie, no udržanie vysokej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je pre zdravý životný štýl jedným zo základných „stavebných prvkov“ jeho existencie.

Školská telesná výchova je vzhľadom na jej odborné vedenie, cieľavedomosť, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie formou povinných hodín v rozsahu 2 hodín týždenne, najúčinnejšou formou pohybovej činnosti, avšak s fyziologického hľadiska je neúčinná a nedosahuje sa ňou požadovaný efekt. Pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je nevyhnutné dopĺňať formy povinnej telesnej výchovy o ďalšie záujmové aktivity, akými sú krúžky, tréningové strediská mládeže, atď.

Čo je to florbal ? Kolektívny šport, ktorý sa hráva v športových halách na tvrdom povrchu so špeciálnou hokejkou na 2 bránky. Je to nepopierateľne dynamicky sa rozvíjajúci šport, ktorý vie osloviť nielen mladšie, ale aj staršie ročníky. Patrí medzi športové alternatívy, ktoré si mládež začína aktívne všímať a môže byť dostatočným magnetom aj napriek mnohým pouličným nástrahám, ktoré mládež nevhodne zamestnávajú.

Organizačná forma športovej aktivity: športový krúžok

Cieľ projektu (športovej aktivity):

Časová realizácia projektu: september 2005 – jún 2006

Uvedená športová aktivita sa bude uskutočňovať v dvoch skupinách 2 x týždenne v trvaní 1 hodiny počas celého školského roka. To znamená v dvoch skupinách po 70 hodín športovej prípravy v danom športe. Našim cieľom je zorganizovať minimálne 3 turnaje stredoškolskej mládeže počas školského roka.

V mesiaci september a október 2005 uskutočniť prezentáciu tohto športu pre záujemcov, učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách spolu so zástupcami školských rád zo základných a stredných škôl mesta Banská Bystrica.