Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

História Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici


Predchodkyňou Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici bola Verejná odborná škola pre ženské povolania, ktorá vznikla počas prvej Československej republiky v roku 1920. Škola bola dvojročná, navštevovali ju dievčatá 14 až 15 ročné po skončení meštianskej školy.

Zmena nastala v roku 1949, kedy sa škola zreorganizovala a zriadila sa dvojročná nadstavba s názvom Vyššia sociálna zdravotná škola.

Riaditelia pôsobiaci na škole:

Prvé maturity boli v školskom roku 1950/1951.

V roku 1952 bola škola premenovaná na Zdravotnícku školu. V začiatkoch bola umiestnená v Lazovnej ulici.

V roku 1952 vznikol odbor zubný laborant. Z vyučovaním ošetrovateľskej techniky boli problémy, lebo nebol dostatok kvalifikovaných učiteliek pre tento odbor. Lekárske disciplíny vyučovali lekári z nemocnice.

Maturantky v roku 1953 už dosali pomenovanie zdravotná sestra.

V roku 1955 sa škola presťahovala do budovy bývalého OÚNZ.

Demokratizácia spoločnosti sa odráža v plnej miere aj v školstve – menia sa učebné plány, obsahová náplň mnohých vyučovacích predmetov, pribúdajú nové vyučovacie predmety. Zvyšuje sa materiálne a personálne vybavenie školy a tým sa skvalitňuje aj výučba.

V roku 1963 je položený základný kameň terajšej budovy školy na Podlavickej ceste. V tomto roku sa otvára aj nový študijný odbor – zdravotnícky laborant.

V roku 1966 je dostavaná hlavná časť novej budovy školy a nové priestory dovolili od 01. septembra otvoriť ďalšie študijné odbory – farmaceutický laborant, rehabilitačný pracovník a asistent hygienickej služby. Postupne sa budujú aj ostatné priestory – aula, telocvičňa, zriaďujú sa laboratóriá.

V roku 1972 je vybudované školské ihrisko, ktorého plocha je pokrytá antukou a od roku 1976 vyasfaltovaná.

Naši žiaci sa zúčastnili pri dokončovaní Rooseveltovej nemocnice – vykonali prevažnú časť upratovacích prác pred spustením prevádzky. V roku 1981 škola dostala vyznamenanie za „Zásluhy o rozvoj Stredoslovenského kraja“ za 100 000 brigádnických hodín odpracovaných v nemocničnom areáli.

V roku 1983 bola vykonaná generálna oprava telocvične.

V roku 1986 je dokončená nová odborná učebňa fyziky – fyzikálne laboratórium. Priebežne sa škola stále vybavuje novými učebnými pomôckami, prístrojmi, didaktickou technikou a knihami.

V roku 1987 sú zakúpené prvé počítače a o rok neskôr boli vytvorené učebne výpočtovej techniky.

Od 01. januára 1991 sa stáva SZŠ samostatným právnym subjektom. Zároveň vzniká ako poradný orgán riaditeľstva rada školy.

V roku 1992 v priestoroch školy bola otvorená sauna a posilňovňa. Tieto priestory sú výborne vybavené a prístupné verejnosti. Otvárajú sa nové študijné odbory: trojročný odbor masér a dvojročné štúdium – zdravotníckych záchranár. V tomto roku bolo aktivované vyššie odborné štúdium.

Postupne boli aktivované tieto odbory vyššieho odborného štúdia:

V roku 1993 je daná do užívania vysokovýkonná plynová kotolňa v hodnote 3 800 000,- Sk, ktorá vyriešila dlhoročný problém skladovania uhlia pred školou.

V roku 1994 bola vytvorená čitáreň pre žiakov a lekáreň pre praktickú výuku farmaceutov.

V roku 1996 bola založená školská knižnica.

V roku 1998 škola vstúpila do Asociácie stredných zdravotníckych škôl.

Od roku 2000 sa naša škola pravidelne prezentuje na burze stredných škôl v Banskej Bystrici a rovnaká aktivita prebieha v Žiari nad Hronom nazvaná Stredoškolák. V roku 2006/2007 sme získali na burze povolaní v Banskej Bystrici prvé miesto za najlepšiu prezentáciu školy.

V lete roku 2005 bolo prerobené hádzanárske ihrisko na plážové ihrisko a ihrisko použiteľné na ostatné športy. Na bežeckú dráhu bol položený nový koberec.

V školskom roku 2005/2006 bol aktivovaný študijný odbor zdravotnícky asistent. V tomto roku boli prvý krát na školu prijatí a vzdelávaní formou individuálnej integrácie slabozrakí a nevidiaci študenti.

V roku 2006 bola na škole vybudovaná a doplnená novými pomôckami odborná učebňa galeniky, odborná učebňa ošetrovateľstva a odborná učebňa pre odbor zdravotnícky laborant. Vyššie odborné štúdium prešlo do útlmu.

Medzi silné stránky školy patria aktivity zamerané na mimoškolskú činnosť. Študenti SZŠ sa zúčastňujú akcií oragnizovaných SČK, Unicefom, mestom. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.