Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Infovek


Projekt Infovek odštartoval ako iniciatíva nevládnej a neziskovej organizácie Asociácie projektu Infovek v roku 1999. Postupne získaval podporu nielen laickej a odbornej verejnosti, ale i parlamentu, ministra školstva a Vlády SR. Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život v informačnej spoločnosti 21. storočia tak, aby táto generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojimi vrstovníkmi z krajín Európskej únie. Najvýznamnejším priestorom na prípravu je škola. Aby bola škola schopná zrealizovať túto náročnú úlohu, musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) premeniť z tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia. Už tretí rok spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., ako generálny sponzor prispela na aktivity, ktoré sa z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu nedajú plnohodnotne uskutočniť.

Projekt Infovek napomáha procesu informatizácie školstva, pripravuje „kritickú masu“ učiteľov s novými kompetenciami práce s IKT, vytvára nový digitálny obsah vzdelávania a umožňuje konkurencieschopnosť pre študentov na európskom trhu práce, vytvára podmienky pre zmenu tradičnej školy na modernú školu 3. tisícročia.

Spolupráca Asociácie projektu Infovek so spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s., napomáha Infoveku v realizácií jeho cieľov, ktoré korešpondujú s akčným plánom eEurope+. Spoločným úsilím zameraným na implementáciu informačnej spoločnosti v Európe prispeje k znižovaniu zaostávania Slovenska v oblasti digitálnych technológií nielen za krajinami EÚ,ale i v rámci krajín V4.