Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Integrovaní žiaci


SZŠ umožňuje výchovu a vzdelávanie zrakovo handicapovaných jedincov v odbore masér (5370 3) formou štvorročného štúdia s maturitou. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou individuálnej integrácie, pri ktorej sú študenti zaraďovaní do bežných tried s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. SZŠ sa riadi zákonom 365/2004 Z.z. a podporuje ho.

V súčasnosti SZŠ v Banskej Bystrici vzdeláva zrakovo handicapovaných a nevidiacich. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg a vyučujú pedagógovia, ktorí dosahujú s integrovanými študentmi výborné výsledky.

Doterajšie skúsenosti s integráciou žiakov na našej škole dokazujú, že pri využití podmienok vzdelávania (úprava formy vykonania prijímacej skúšky, úprava foriem bežného skúšania a preverovania vedomostí, úprava priestorov a vybavenia školy, oslobodenie od vyučovania určitého predmetu, prípadne zaradenie nového predmetu, diferencovaný prístup a pod.), sú títo žiaci schopní absolvovať stredné školy v plnom rozsahu ich náročnosti a následne sa uplatniť v praktickom živote.

Tak ako ostatní absolventi strednej školy, môžu pokračovať v štúdiu na pomaturitných odboroch stredných škôl alebo na vysokých školách. Integrácia na VŠ závisí od zručností, vedomostí, schopností a osobnostných a vôľových vlastností daného jedinca.

Pred podaním prihlášky na SZŠ formou individuálnej integrácie treba posúdiť výsledky aktualizovaných odborných vyšetrení s ohľadom na reálne perspektívy a prognózu postihnutia, na záujmy, dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí.

O konkrétnych požiadavkách formou individuálnej integrácie v príslušných odboroch vám poskytne informácie riaditeľstvo SZŠ.