Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Edukačný grant Nadácie Zentiva 2012 (Projekt vzdelávania pre SZŠ na Slovensku – odbor farmaceutický laborant)

Termín: 26. – 27. september 2012

Miesto: Bratislava – Austria Trend Hotel

Nadácia Zentiva, založená spoločnosťou Zentiva a.s. zorganizovala seminár Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov určený pre študentov SZŠ.Školenia sa zúčastnilo päť zdravotníckych škôl z celého Slovenska, pričom z každej školy bolo vybratých desať najlepších študentov tretích a štvrtých ročníkov.

Cieľom projektu je podpora študentov a vzdelávania na Slovensku.

Banskú Bystricu reprezentovalo 6 študentov z tretích ročníkov (III.FLA a III.FLB) a 4 študentky štvrtého ročníka (IV.FL).

Úlohou študentov je napísať seminárne práce na zadané témy. Práca má byť aplikovateľná v praxi a umožňuje študentom využiť a syntetizovať poznatky z odborných predmetov získaných v škole a na praxi v lekárňach. Desať najlepších prác bude ocenených a ich autori získajú 1000 eur z nadácie Zentiva. Víťazná škola môže získať grant na podporu vzdelávania v hodnote 5000 eur (hodnotí sa bodový súčet prác všetkých študentov). Všetky práce bude hodnotiť odborná komisia tvorená zo zástupcov FaF UK (2), HPI (1) a nadácie Zentiva (1).

Obhajoba a vyhodnotenie a prehliadka najlepších prác sa uskutoční v Bratislave 11. decembra 2012.

Autor: PharmDr. Mária Máčajová