Peer to peer
Aj v šk. roku 2011/2012 naša škola pokračovala v projekte rovesníckeho vzdelávania, ktorý je zameraný na prevenciu závislostí od alkoholu, tabaku a iných drog na stredných školách „Prevencia proti závislosti od alkoholu, tabaku a iných drog formou PEER TO PEER na stredných školách“ .

Spolupráca s neziskovou organizáciou ProCon, n.o., ktorá je spolu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizátorom projektu, trvá už druhý rok.

Ide o taliansko-slovenský projekt, do ktorého sú v Banskej Bystrici zapojené ďalšie 4 školy. Základom projektu je práca psychológov s peer aktivistami a jeho úspešnosť spočíva v pôsobení peer aktivistov na svojich rovesníkov. Cieľom je vzdelávať študentov o návykových látkach, závislostiach a následkoch závislostí, vychovávať k zdravšiemu životnému štýlu, vytváraniu vhodných návykov a postojov k sebe samému, ale aj k svojmu okoliu.

V prvej etape vzdelávania prešli študenti druhých ročníkov odborným vzdelávaním, ktoré ako odborný garant zastrešovalo CPPPaP.

Hlavnými témami vzdelávania boli:

  • prevencia alkoholových závislostí,
  • prevencia tabakových závislostí,
  • prevencia zneužívania marihuany,
  • informácie o ostatných nelegálnych drogách,
  • lektorské zručnosti pre prácu s triedou.

V druhej etape viedli už vyškolení peer aktivisti besedy na svojich školách. Besedy o alkoholových závislostiach a tabaku boli smerované najmä na prvé ročníky stredných škôl.

Paralelne prebiehali v druhých ročníkoch besedy venujúce sa prevencii zneužívania marihuany, ktoré viedli starší peer aktivisti vyškolení v minulom školskom roku.

Na základe zhodnotenia spätných väzieb od aktívnych účastníkov - študentov jednotlivých tried, môže skonštatovať, že forma besied študent – študentovi je zaujímavá a dokáže osloviť mládež v tomto veku.

„... páčilo sa mi, že tu neboli profesori, ale žiaci...“

„... zistil som, že nie som sám v tom, že nepijem a nemám sa prečo hanbiť za svoj názor a za to, že sa nechcem podobať na ostaných...“

„... páčilo sa mi, že to bolo zaujímavé a záživné...“

„...páčil sa mi prístup prednášajúcich, že tolerovali naše názory...“

„... bolo dobre, že sme si vydiskutovali nejaké nejasnosti...“

„... páčila sa mi tolerancia, diskrétnosť a vyjadrenie svojho názoru...“

Na našej škole aktuálne pôsobí 6 vyškolených peer aktivistov, ktorí sa okrem besied podieľajú aj na spolupráci s koordinátorom drogovej prevencie a na tvorbe násteniek s protidrogovou tématikou.

Mgr. Lucia Kavická


↑ Na začiatok stránky