Integrovaní žiaci


SZŠ umožňuje výchovu a vzdelávanie zrakovo handicapovaných jedincov v odbore masér (5370 3) formou štvorročného štúdia s maturitou. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou individuálnej integrácie, pri ktorej sú študenti zaraďovaní do bežných tried s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. SZŠ sa riadi zákonom 365/2004 Z.z. a podporuje ho.

V súčasnosti SZŠ v Banskej Bystrici vzdeláva zrakovo handicapovaných a nevidiacich. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg a vyučujú pedagógovia, ktorí dosahujú s integrovanými študentmi výborné výsledky.

Doterajšie skúsenosti s integráciou žiakov na našej škole dokazujú, že pri využití podmienok vzdelávania (úprava formy vykonania prijímacej skúšky, úprava foriem bežného skúšania a preverovania vedomostí, úprava priestorov a vybavenia školy, oslobodenie od vyučovania určitého predmetu, prípadne zaradenie nového predmetu, diferencovaný prístup a pod.), sú títo žiaci schopní absolvovať stredné školy v plnom rozsahu ich náročnosti a následne sa uplatniť v praktickom živote.

Tak ako ostatní absolventi strednej školy, môžu pokračovať v štúdiu na pomaturitných odboroch stredných škôl alebo na vysokých školách. Integrácia na VŠ závisí od zručností, vedomostí, schopností a osobnostných a vôľových vlastností daného jedinca.

Pred podaním prihlášky na SZŠ formou individuálnej integrácie treba posúdiť výsledky aktualizovaných odborných vyšetrení s ohľadom na reálne perspektívy a prognózu postihnutia, na záujmy, dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí.

O konkrétnych požiadavkách formou individuálnej integrácie v príslušných odboroch vám poskytne informácie riaditeľstvo SZŠ.


↑ Na začiatok stránky