Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Zabezpečenie procesu verejného obstarávania


Etický kódex verejného obstarávania


Plán verejného obstarávania

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Zákazky podľa § 9 odsek 9 (po 01.07.2013)

Výzvy na predkladanie ponuky

Informácie o zadávaní zákazky

Záznamy z prieskumu trhu


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Podprahové zákazky (do 01.07.2013)

Rok 2013

  • Výzva na predkladanie ponúk - jedálne kupóny
  • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok":
    • Hodnotenie ponúk predmetnej zákazky bolo ukončené dňa 17.5.2013 Úspešnou ponukou sa stala ponuka predložená uchádzačom LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava. Poradie nebolo určené, pretože bola predložená len jedna ponuka.
  • Informácie o uzavretí zmluvy - jedálne kupóny


Zákazky s nízkou hodnotou

Správy o podlimitných zákazkách podľa §111 a zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Správy o podlimitných zákazkách podľa § 91 a iných zákazkách podľa § 9 zákona o VO

Rok 2015

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou (zákazky s cenami vyššími ako 1000 eur)

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Výzvy a záznamy z prieskumu trhu

Rok 2013↑ Na začiatok stránky