Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom, druhom a treťom stupni.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí aj z oblastí odborného vzdelávania:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky asistent je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore 5356 M - zdravotnícky asistent s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

Ústna forma internej časti:

Praktická časť odbornej zložky:

Teoretická časť odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Ošetrovanie, asistencia, administratíva azdravotnícka dokumentácia