Odbor 5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru farmaceutický laborant po štúdia je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach. Ovláda prácu s počítačom a základy manažmentu pre predaj zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Absolvent sa môže po úspešnom ukončení štúdia ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne po ukončení našej školy nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • dobre sa orientovať v odbornej literatúre a získavať nové poznatky,
 • vedieť poskytovať odborné informácie pacientom, poznať a používať platný liekopis a ostatnú odbornú literatúru,
 • zvládnuť základné lekárenské a laboratórne práce,
 • zvládnuť prípravu jednotlivých liekových foriem,
 • asistovať pri vydávaní voľno predajných liekov,
 • vydávať doplnkový sortiment, zdravotnícke pomôcky a i.,
 • kontrolovať liečivá a pomocné látky,
 • individuálne pripravovať lieky,
 • uchovávať liečivá, lieky, pomocné látky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment,
 • samostatne robiť defektúrne práce v lekárni,
 • obsluhovať bežné lekárenské zariadenia a prístroje,
 • pracovať s počítačom, používať lekárenské programy, ovládať základné administratívne práce, viesť dokumentáciu lekárne,
 • objednávať, prijímať a oceňovať liečivá a lieky, sledovať ich expiráciu a dobu použitia,
 • riadiť sa Zásadami správnej lekárenskej praxe a dodržiavať hygienický režim,
 • pri styku s pacientmi využívať možnosť zdravotnej výchovy,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • správne sa vyjadrovať v štátnom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomosti aj z oblasti odborného vzdelávania:

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 • základy anatómie, fyziológie a najmä patológie človeka,
 • terminológiu všeobecnej farmakológie,
 • jednotlivé farmakologické skupiny liekov, hlavné účinné látky, mechanizmus ich účinku, nežiaduce účinky, významné interakcie a základné kontraindikácie najmä pri voľno predajných HVL,
 • základy farmaceutickej botaniky,
 • vybrané liečivé rastliny, hlavné a vedľajšie obsahové látky liečivých rastlín a ich využitie v terapii pri praktickej poradenskej činnosti,
 • pestovanie liečivých rastlín, ich zber, sušenie a triedenie, získavanie drog,
 • základnú farmaceutickú normu - liekopis, zásady správnej lekárenskej praxe,
 • spôsoby prípravy, uchovávania, označovania, vydávania a kontroly liekov,
 • najpoužívanejšie pomocné a diagnostické látky a ich vplyv na účinky jednotlivých liekov,
 • vlastnosti, účinky a použitie jednotlivých liekových foriem,
 • základné administratívne práce v lekárni,
 • štruktúru, syntézu a analýzu vybraných liekopisných liečiv,
 • vzťah medzi štruktúrou a účinkom jednotlivých liečivých látok,
 • metódy chemickej kontroly liečiv- zisťovania totožnosti, čistoty, stanovenia obsahu liečiv vo vzorke,
 • používať počítač, liekové informačné systémy a jednotlivé lekárenské programy,
 • základný sortiment zdravotníckych pomôcok.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru farmaceutický laborant je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok výberového konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • spĺňať zdravotnú spôsobilosť výkonu zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru farmaceutický laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

 • mentálne postihnutie,
 • zmyslové alebo telesné postihnutie,
 • prognosticky závažné zdravotné oslabenie alebo ochorenie,
 • narušenú komunikačnú schopnosť (ťažký stupeň balbuties, tumultus sermonis, afázia, dysfázia, palatolália, dyzartia, poruchy hlasu),
 • špecifické poruchy učenia sa alebo správania sa,
 • autistický syndróm,
 • poruchy pervazívneho vývinu,
 • poruchy psychického vývinu.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastňujú jeden deň v týždni praxe v prirodzených podmienkach - v lekárňach. Úlohou praxe je aplikovať teoretické vedomosti získané v škole v lekárenskej praxi.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Ústna forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Praktická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje praktické zručnosti z odborných predmetov (príprava liekov, analytická chémia,farmakognózia a prvá pomoc).

Teoretická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov (farmaceutická chémia, príprava liekov, farmakológia, farmakognózia, organizácia zdravotníctva a právo, ekonomika a prevádzka lekárne a zdravotnícke pomôcky).

UČEBNÝ PLÁN 5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia a klinika chorôb
Organizácia zdravotníctva a právo
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Laboratórna technika
Farmaceutická botanika
Zdravotnícke pomôcky
Farmaceutická chémia a analýza liečiv
Farmakognózia a fytoterapia
Farmakológia
Príprava liekov
Ekonomika v prevádzke lekárne
Farmaceutické cvičenia

VYUČUJÚCE V ŠTUDIJNOM ODBORE:

 • Mgr. Mária Majerová
 • PaedDr. Anna Fodorová
 • Mgr. Tomáš Adamec
 • Mgr. Jakub Korba
 • Mgr. Marián Kojnok
 • PharmDr. Katarína Maňkošová


↑ Na začiatok stránky