Odbor 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT


!!! Štúdium v tomto školskom roku nie je aktivované !!!


PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom, druhom a treťom stupni.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v spolupráci so sestrou.
 • spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • používať cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry,
 • používať latinský jazyk v profesionálnej praxi,
 • pracovať s číslami, operovať s číslami, odhadovať, merať a zaznamenávať, posudzovať a hodnotiť údaje,
 • pracovať s informačnou technikou, pracovať s textovým, tabuľkovým a databázovým programom.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí aj z oblastí odborného vzdelávania:

 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 • organizáciu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, právne aspekty zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 • osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
 • základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 • základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • základné poznatky o systémových ochoreniach,
 • základné princípy zdravotníckej etiky a etiky v sociálnej starostlivosti,
 • bio-psycho-sociálne potreby a ich uspokojovanie, základné metódy o pozorovaní, zbieraní informácií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti,
 • základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 • základné ošetrovateľské postupy v hygienickej starostlivosti, starostlivosti o prostredie a pomôcky, dezinfekciu, sterilizáciu a pohybový režim,
 • informatiku, zdravotnícku administratívu, dokumentáciu a základy štatistiky a účtovníctva,
 • metódy spracovávania údajov a informačné systémy.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky asistent je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok výberového konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • spĺňať zdravotnú spôsobilosť výkonu zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

 • mentálne postihnutie,
 • zmyslové alebo telesné postihnutie, ktoré sa prejavuje buď dočasnými alebo trvalými problémami v motorických dispozíciách človeka (dieťaťa). Ide predovšetkým o poruchy nervového systému, pokiaľ majú za následok poruchu hybnosti. Rovnako aj rôzne poruchy pohybového a nosného aparátu,
 • prognosticky závažné zdravotné oslabenie alebo ochorenie (epilepsia, diabetes),
 • narušenú komunikačnú schopnosť (ťažký stupeň balbuties, tumultus sermonis, afázia, dysfázia, palatolália, dyzartia, poruchy hlasu),
 • špecifické poruchy učenia alebo správania sa,
 • poruchy pervazívneho vývinu,
 • poruchy psychického vývinu.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore 5356 M - zdravotnícky asistent s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

 • v 1. a 2. ročníku v troch odborných učebniach,
 • v 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach - FNsP Banská Bystrica, SÚSCCH, Detské jasle a zariadeniach sociálnych služieb – HOSPIC, DD a DSS,
 • na konci 3. ročníka štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú klinickú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – FNsP Banská Bystrica, SÚSCCH, HOSPIC, DD a DSS.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Ústna forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Praktická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje praktické vedomosti z odborných predmetov (praktické cvičenia zo základov ošetrovateľstva, asistencie, administratívy a zdravotníckej dokumentácie).

Teoretická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov (anatómia, zdravie a klinika chorôb, základy ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc, psychológia, zdravotnícka etika, organizácia zdravotníctva, sociálna starostlivosť).

UČEBNÝ PLÁN 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Ošetrovanie, asistencia, administratíva azdravotnícka dokumentácia

VYUČUJÚCE V ŠTUDIJNOM ODBORE:

 • PhDr. Karin Sýkorová
 • PhDr. Bibiána Chovancová
 • PhDr. Danka Messerschmidtová
 • PhDr. Miroslava Ružičková
 • Mgr. Martina Štibraná
 • Mgr. Alexandra Tauferová
 • Mgr. Renáta Vaníková
 • Mgr. Markéta Zádrapová
 • PhDr. Katarína Francisciová


↑ Na začiatok stránky